3.3.1. CDN配置

[info]从2.0.2版本开始增加对cdn支持。支持腾讯云、网易云、七牛、阿里云**

1.关闭cdn(默认)

  'cdn' => [
    'class' => feehi\cdn\DummyTarget::className(),//不使用cdn,注:此处配置host无效,被自动配置成后台填写的域名
  ],

2.使用七牛

  'cdn' => [
    'class' => feehi\cdn\QiniuTarget::className(),
    'accessKey' => '七牛key',
    'secretKey' => '七牛secret',
    'bucket' => '七牛bucket',
    'host' => '七牛cdn域名',
  ],

3.使用腾讯云

  'cdn' => [
    'class' => feehi\cdn\QcloudTarget::className(),
    'region' => '腾讯云region',
    'appId' => '腾讯云appId',
    'secretId' => '腾讯云secretId',
    'secretKey' => '腾讯云secretKey',
    'bucket' => '腾讯云bucket',
    'host' => '腾讯云cdn域名',
  ],

4.使用网易云

  'cdn' => [
    'class' => feehi\cdn\NeteaseTarget::className(),
    'accessKey' => '网易appKey',
    'accessSecret' => '网易accessSecret',
    'endPoint' => '网易endPoint',
    'bucket' => '网易bucket',
    'host' => '网易cdn域名',
  ],

5.使用阿里云

  'cdn' => [
    'class' => feehi\cdn\AliossTarget::className(),
    'accessKey' => '阿里云appKey',
    'accessSecret' => '阿里云accessSecret',
    'endPoint' => '阿里云endPoint',
    'bucket' => '阿里云bucket',
    'host' => '阿里云cdn域名',
  ],
Copyright © www.feehi.com 2017 all right reserved,powered by Gitbook修订时间: 2022-11-08 03:25:57

results matching ""

  No results matching ""